Stacks Image 91

Statuten V.O.B. - vzw

TITEL II – Leden

Art. 5
De vereniging bestaat uit:
a) werkende leden : leerkrachten die werkelijk biologie, milieuleer, gezondheidseducatie en aanverwante vakken onderwijzen of onderwezen hebben;
b) toegetreden leden : personen die belangstelling hebben voor het doel van de vereniging;
c) ereleden : deze titel kan door de raad van beheer toegekend worden aan personen met bijzondere verdiensten ten over-staan van de vereniging.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden.
Het aantal werkende leden mag niet minder dan 10 bedragen.

Art. 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. Als aangenomen lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Art. 7
Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een schrijven aan de raad van bestuur. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt ook geacht ontslag te nemen.

Art. 8
Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en dit met een meerderheid van twee derden van de stemmen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die de verplichtingen, opgelegd aan de leden op ernstige wijze schendt. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidÐrechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 9
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering en mag de som van 50 euro per jaar niet overschrijden.

Art. 10
De leden van de vereniging zijn verplicht
- de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
- de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Titel III