Stacks Image 69

Statuten V.O.B. - vzw

TITEL I – Benaming, zetel, doel, duur

Art. 1
De vereniging wordt genoemd "Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie". Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw" worden voorafgegaan of gevolgd. De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "VOB-vzw" te gebruiken.

Art. 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1040 Brussel, of in elke andere plaats door de algemene vergadering aan te duiden. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Art. 3
De vereniging heeft tot doel
a) de bevordering van het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie
b) de versteviging van de morele band tussen de leden
c) het bekendmaken, verspreiden en bevorderen van het belang van de biologie, de milieuleer, de gezondheidseducatie en de biotechnologie De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door
- het inrichten van studiedagen
- het organiseren van een jaarlijks congres
- de publicatie van een mededelingenblad en een jaarboek

Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Ze mag ook deelnemen aan andere stichtingen en ondernemingen met gelijkaardige doelstellingen. De vereniging mag ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor ze werd opgericht.

Art. 4
Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan ten allen tijde ontbonden worden.

Titel II